Klimaatmitigatie - CO2 reductie

Klimaatmitigatie bestaat uit maatregelen bedoeld om de omvang of snelheid van opwarming van de aarde te beperken. Over het algemeen bedoelt men met klimaatmitigatie het verminderen van de door mensen veroorzaakte emissies van broeikasgassen (met name kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorverbindingen zoals HFK's, PFK's en zwavelhexafluoride). 

Naast het reduceren van broeikasgasemissies kan mitigatie ook plaatsvinden door het vergroten van de capaciteit van koolstofputten, zoals door herbebossing. Klimaatmitigatie kan de risico's van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde aanzienlijk verminderen. 
 
CO2-emissie heeft een aandeel van ruim 70% in deze broeikaseffecten. Vandaar dat CO2-reductie en klimaatmitigatie vaak door elkaar worden gebruikt. In de bouw- en infrasector is dat aandeel nog groter.

 

Bron Doelstelling/Ambitie 2030 2050 Toelichting

Klimaatakkoord

Verminderen uitstoot broeikasgassen 

49% 95-98% CO2 is belangrijkste broeikas, maar ook aandacht voor bijv. methaan en lachgas
Klimaatakkoord Maximale uitstoot 116,4 Mton 11-23 Mton  

Het aandeel van de bouw- en gww-sector is ca. 5% van de CO2-emissie in Nederland. Dit lijkt niet veel. Het gaat, m.n. bij de gww-sector, echter wel om een sector die de overheid direct kan beïnvloeden in haar rol als grote opdrachtgever. *)  

 

 

Verder inzoomen op die uitstoot geeft inzicht in waar de grootste stappen te zetten zijn. *)

Met ca. 33% blijkt transport naar en werkzaamheden op de bouwplaats voor een groot deel van de uitstoot te zorgen. Bij werkzaamheden op de bouwplaats gaat het o.m. om grondverzet. 

Binnen de infrasector omvat de productie van staal, beton en asfalt het overgrote deel van de CO2-emissie.

*) deze % zijn gebaseerd op een studie van TU Delft voor SKAO uit 2018.

 
 

 

 

Cookie-instellingen