Overheid zet stap naar schoner bouwen

Met de subsidie kan bijvoorbeeld een elektrische graafmachine worden ingezet.
02-04-2024
205 keer bekeken

Om het gebruik van elektrisch materieel bij bouw- en sloopactiviteiten te bevorderen, heeft de regering besloten om 180 miljoen euro beschikbaar te stellen. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen heeft de randvoorwaarden voor de ontwerpregeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

De regeling is onderverdeeld in twee pijlers: het Ondersteuningsprogramma SEB en de SPUK SEB. Het Ondersteuningsprogramma biedt algemene ondersteuning en begeleiding aan medeoverheden bij de implementatie van emissieloze bouwmethoden. De SPUK SEB richt zich specifiek op het verstrekken van financiële steun voor hogere kosten die gepaard gaan met emissieloos bouwen.

Om in aanmerking te komen voor de SPUK SEB-regeling, moeten medeoverheden het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) hebben ondertekend. Vervolgens kunnen ze een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor de inzet van emissieloos bouwmaterieel in aanbestede bouwwerkzaamheden. Het aanvraagproces omvat het indienen van een 'inzetplan emissieloos materieel' bij RVO, waarin details worden verstrekt over het materieel en de geplande inzet.

Concrete ondersteuning voor medeoverheden

Elke deelnemende medeoverheid krijgt jaarlijks een individueel uitkeringsplafond toegewezen, dat kan worden aangevraagd voor uitbetaling na het aanbestedingsproces. De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de vermogensklasse van het ingezette materieel. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de medeoverheid een voorschot voor de kosten van de emissieloze bouwmaterieel inzet.

Door financiële steun te bieden en begeleiding te bieden, draagt de regeling bij aan de overgang naar een meer duurzame en milieuvriendelijke bouwsector in Nederland. Met een duidelijk kader en procedures hoopt de overheid op een gestage groei van emissieloze bouwactiviteiten en een verminderde milieu-impact van de bouwsector.

Lees hier de beslisnota

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen